Veřejná diskuze

kdokoliv
Pro přidání příspěvku musíte být přihlášen(a), přihlášení.

#51 Karel Chmelík

15.04.2018 20:58

Vyjádření členů bývalého výboru SVJ ke kauze EAST. Vážení vlastníci, výbor SVJ Vám dává ke zvážení možnost zahájit soudní spor proti nám, členům bývalého výboru SVJ. Celý problém, do něhož se SVJ dostalo, zapříčinila Ing. Marková, která jako bývalá předsedkyně výboru spolu s panem Hudákem podepsala pro SVJ zcela nevýhodnou smlouvu, a to proti vůli a přes protesty všech ostatních členů výboru. Není pravda, že jsme nejednali s péčí dobrého hospodáře, resp. že jsme zodpovědní za škody, které společenství vznikly. Bývalý výbor reklamoval u společnosti EAST, s.r.o. všechny zjištěné vady. Solární systém jsme pro tyto účely nechali posoudit u soudního znalce Ing. Matějčka. Nechali jsme zpracovat výpočet snížení tlaku v zásobnících z důvodu nedostatečného tlaku v posledních patrech. Provedli jsme měření, která potvrdila, že solární systém nemá sjednaný výkon (a tudíž není zhotoven řádně a bez vad). Na řešení sporů s firmou EAST, s.r.o. jsme najali advokátní kancelář. Z důvodu nedodržení základní podmínky, kterou bylo včasné předání řádně zhotoveného díla, jsme zadrželi platby vůči zhotoviteli, resp. provedli zápočet fakturovaných částek proti nárokům SVJ z titulu nedodržení závazků zhotovitele. Měli jsme vážnou obavu, že jakoukoli platbu, kterou bychom provedli, by nebylo možné vydobýt zpátky, pokud by se prokázala její neoprávněnost. A tato obava se plně potvrdila - na majetek firmy EAST, s.r.o. byl na základě jejího vlastního návrhu prohlášen konkurz a firma nemá žádný majetek. Nový výbor bohužel na základě vůle vlastníků, jejichž podstatná část byla zastrašena firmou EAST a výší touto firmou neoprávněně uplatňovaných penále, v námi započatém postupu nepokračoval, protože shromáždění vlastníků schválilo zaplacení celé částky požadované firmou EAST, s.r.o., i když bylo zřejmé, že dodané dílo má zcela zásadní vady, zejm. nedodržení sjednaného výkonu a dalších vad popsaných ve zpracovaných znaleckých posudcích. Naprosto absurdně řešila firma EAST přehřívání systému při vyšších hodnotách slunečního svitu v letním období, kdy docházelo k vytékání nemrznoucí teplonosné kapaliny ze systému, místo aby zlepšila přenos tepla ze solárních panelů do zásobníků. Objevil se názor, že zápočty provedené naším výborem za SVJ nejsou platné z důvodu jejich nezanesení do účetnictví. K tomu je třeba říci, že k provedení zápočtu není nic takového potřeba. Podstatné je provést úkon směřující k započtení vzájemných pohledávek, a to se stalo. Pokud správní firma – ačkoli byla o všech zápočtech řádně informována – neprovedla příslušné kroky, ba ani neupozornila výbor, jaké kroky je třeba případně provést, jedná se pouze o chybu ve vedení účetnictví. Takovou chybu je ovšem možné opravit i řadu let nazpět. Po skončení sporu s firmou EAST, s.r.o. byl solární systém za nemalé peníze opraven. Zjevně tedy byl proveden vadně. Bohužel nebyla tato částka vymáhána po zhotoviteli systému. Jedná se o to, zda vést další soudní spor, nebo ne. Spor s firmou EAST, která nesplnila své závazky, byl jak již bylo výše uvedeno ukončen z obavy z narůstajících nákladů takového sporu. Dojde-li k žalobě, čekají společenství opět nemalé výdaje, a to nejen na soudních poplatcích, ale především na právní zastoupení ve sporu, a to ve výsledku na právní zastoupení obou stran sporu. O nákladech na znalecké posudky nemluvě. Šance na kladný výsledek sporu pro SVJ je podle vyjádření renomované AK mizivá. Obdobně se vyjadřuje i AK E-advokacie, která byla oslovena SVJ jednáním v uvedené věci. Ani tato AK nedoporučuje vedení sporu. Ing. Karel Semler Karel Chmelík Mgr. Gabriela Burianová